Gospel by Ruben Ruga - The Prodigal Son - Vestal 2001