Address by Stephen Stewart - God's Sovereignty - Denver 2016