Address by Gordon Hayhoe - 1 Chron 12 & 13 - Vestal 1992